curateleIets over “ondercuratelestelling”, “onderbewindstelling” en “mentorschap”.(uit brochure 7075 van het Ministerie van Justitie

 

 

 

 

Vanaf 18 jaar ben je meerderjarig, je bent dan handelingsbekwaam, je kan dan rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. (bv. iets kopen, een huwelijk sluiten)

Als je minderjarig bent, kunnen je ouders (of je voogd) een rechtshandeling terugdraaien, of, zoals in het geval van een huwelijk, voorkómen.
Soms is iemand echter niet meer (geheel) in staat om de eigen belangen goed te behartigen of (volledig) voor zichzelf te zorgen.
De wet geeft dan de mogelijkheid om die persoon onder curatele te stellen of (een deel van) de goederen van zo iemand onder bewind te stellen.(onder goederen verstaat de wet zowel tastbare eigendommen als rechten, bv. recht op loon, uitkering enz.)

Wanneer iemand op het persoonlijke (niet financiële) vlak niet voor zichzelf kan zorgen, kan er een mentor benoemd worden.

De kantonrechter beslist over de ondercuratelestelling, de onderbewindstelling en het mentorschap;
de kantonrechter beslist ook weer wanneer het mentorschap moet overgaan in onderbewindstelling of ondercuratelestelling.

Waarom ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap?
Deze maatregelen zijn voor mensen die niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen.
Voorbeelden: mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten, Alzheimer patiënten, verslaafden.

De maatregelen zijn vooral bedoeld als bescherming van deze personen tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken.
De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen.
Tot het 18e jaar zorgen ouders (voogd) voor de belangen van de minderjarige.
Wel kunnen deze maatregelen al aangevraagd worden vóór het 18e jaar zodat ze automatisch ingaan wanneer het 18e jaar ingaat.

Curatele: de ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen door bv. een geestelijke stoornis of verkwisting en gewoonte van drankmisbruik.
Dit drankmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen enz., aanstootgeving in het openbaar, en/of de veiligheid van hem/haar of anderen in gevaar brengt (voor nadere toelichting zie www.rechtspraak.nl).

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Bewind: onderbewindstelling van goederen (= zowel tastbare goederen als rechten) is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Soms kan er met een bewind alleen over bepaalde goederen worden volstaan.
Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen, bv. iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Mentorschap: mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen.
Het kan gaan om verstandelijk gehandicapten, psychiatrische of comateuze patiënten, maar ook oudere mensen of demente bejaarden die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen.
Het gaat hier bv. over beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Wie vraagt curatele, bewind of mentorschap aan

 1. de betrokkene zelf, de partner, familieleden tot in de 4e graad en de voogd kunnen de maatregel aanvragen.
 2. de officier van Justitie als er geen familie meer is of als “de familie” goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen.
  Bv. wanneer de betrokkene dit de familie zo kwalijk zou nemen dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten.
 3. de instelling of woongemeenschap waar iemand verblijft (voorzien van redenen waarom familie enz. dit verzoek niet doet).

Aan wie moet het verzoek worden gericht
Verzoek tot ondercuratelestelling, onderbewindstelling en instelling mentorschap:
bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (= arrondissement) waar de persoon woont, voor wie de maatregel wordt aangevraagd.
Ook wijzigingen hierin, bv. van onderbewindstelling naar ondercuratelestelling.

Verzoeken kunt u zelf doen, er is geen verplichting om een advocaat in te schakelen. Verdere informatie over het “hoe en wat”kunt u weer vinden op www.rechtspraak.nl

Wie kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd?
In principe kan iedereen die dat wil tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd.

Altijd geldt dat de uitdrukkelijke voorkeur van degene voor wie de maatregel is bedoeld, moet worden gevolgd, tenzij er gegronde redenen zijn om die persoon niet te benoemen.

Voor benoeming tot curator, bewindvoerder of mentor, komen voorts in aanmerking de partner van betrokkene, één van de ouders, kinderen, broers of zussen. Beslist de kantonrechter anders dan geeft deze in de beslissing aan waarom dat is gedaan.
Verdere toelichting is weer te vinden op www.rechtspraak.nl

Wat gebeurt er nadat het verzoek is ingediend

Als het verzoek is ontvangen en de kosten (griffierechten) zijn betaald,vraagt de kantonrechter op een zitting de mening van de partner en familieleden over de gevraagde maatregel.
Dit geldt ook voor de voorgestelde curator, bewindvoerder of mentor die zich schriftelijk tot zijn/haar taak bereid heeft verklaard.
Ook vraagt de kantonrechter wat de betrokkene zelf van de maatregel vindt, soms bezoekt de kantonrechter de betrokkene dan.
Vindt de kantonrechter dat er genoeg redenen zijn voor de maatregel dan besluit hij tot ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap. 

Wanneer er een crisissituatie bestaat, bv. er is geen tijd om de uiteindelijke beslissing af te wachten, zijn er speciale mogelijkheden, zie www.rechtspraak.nl

Publicatie
Ondercuratelestelling: binnen 10 dagen in de Staatscourant en in 2 dagbladen; alle ondercuratelestellingen zijn in een openbaar register opgenomen.

Onderbewindstelling: wordt niet in een openbaar register opgenomen (maar: als onder het bewind goederen vallen die in een openbaar register zijn opgenomen, - bv huis, bedrijf, recht van opstal – moet in dat register worden aangetekend dat die goederen onder bewind zijn gesteld.)

Mentorschap: wordt niet openbaar gemaakt, niet in een register vermeld.

Kosten en rechtshulp

De griffierechten (zeg maar: bijdrage in de kosten aan…) is momenteel € 106,- in 2007, wanneer u toch een advocaat wilt inschakelen (is niet verplicht!!!) zijn ook daar kosten aan verbonden. U kunt een bijdrage krijgen onder bepaalde voorwaarden (zie www.rechtspraak.nl)

Taken curator, bewindvoerder, mentor (zie voor aanvullende informatie: www.rechtspraak.nl)

De curator:

 1. neemt beslissingen voor anderen op zowel financieel als persoonlijk vlak, het lijkt op het ouderschap; de curandus is handelingsonbekwaam, kan geen overeenkomsten sluiten
 2. moet beschrijven wat betrokkene bezit
 3. legt 1 x per jaar verantwoording af over gevoerd beheer
 4. vraagt voor belangrijke rechtshandelingen (bv. grote geldtransacties, sluiten van overeenkomsten) toestemming aan de kantonrechter
 5. stimuleert de curandus zoveel mogelijk om zelf beslissingen te nemen
 6. mag niet vertegenwoordigend optreden als het om hoogstpersoonlijke rechtshandelingen gaat, bv. maken van een testament, enz.
 7. zorgt ervoor dat het inkomen (meestal de uitkering) van de curandus besteed wordt aan zijn verzorging

De bewindvoerder:

 1. neemt alleen beslissingen over geld en goederen; de betrokkene is wel handelingsbekwaam, maar de betrokkene kan niet zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan.
 2. maakt een lijst van alle goederen die onder het bewind vallen
 3. regelt de financiële huishouding van betrokkene, bv. belastingaangifte, huursubsidie, enz.
 4. zorgt ervoor dat het inkomen (meestal de uitkering) van de betrokkene besteed wordt aan zijn verzorging

De mentor:

 1. neemt beslissingen voor anderen op alleen het persoonlijke vlak zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
 2. stimuleert de betrokkene zoveel mogelijk om zelf beslissingen te nemen
 3. zorgt ervoor dat het inkomen (meestal de uitkering) van de betrokkene besteed wordt aan zijn verzorging

Financiële vergoeding

De curator en bewindvoerder kunnen desgevraagd een vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden.
Men heeft recht op de “wettelijke beloning”van 5% van de netto-opbrengst (o.a. rente, dividend) van alles wat onder curatele of bewind staat.

De rechter kan ook aan de mentor een vergoeding toekennen.

Verdere informatie is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Oproep van het FIOM: om mee te denken (en in later stadium te doen) 
op het gebied van informatie rondom de adoptie 
lees hier meer (worddocument) 

klik hier om digitaal het nieuwe magazine te lezen 

OPROEP PLAN ANGEL: research naar adoptie in
Colombia, Brazilië, Peru en Haïti
lees 
hier  meer

 

Cursus:van Stichting Adoptievoorzieningen: "zorgen voor getraumati-seerde adoptiekinderen"die begint op 23 april a.s. zijn er nog plaatsen vrij! 
Cursus Ouderpower: Balans Academy
Cursus Herstelverhaal: voor geadopteerden en ouders

                 

Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.