curatele 2artikel 395a van boek 1 van het Burgerlijk wetboek

Op de dag dat iemand 18 jaar oud wordt, is hij voor de wet meerderjarig.
Meerderjarig worden heeft zijn rechten en zijn plichten.....

 

 

 

Je bent dan onder meer handelingsbekwaam.
Het is een wettelijk begrip en het betekent dat iemand zelfstandig 'rechtshandelingen' kan verrichten die 'niet vernietigbaar' zijn.
Als meerderjarige ben je volledig handelingsbekwaam en helemaal zelf verantwoordelijk voor de overeenkomsten die je sluit.
Je bent dus persoonlijk aansprakelijk als je schulden maakt, geld van een bank leent of op krediet koopt.
Letterlijk staat in artikel 395a van boek 1 van het Burgerlijk wetboek dat ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen, die de leeftijd van éénentwintig jaren niet hebben bereikt.
Dit is evenwel heel iets anders dan aansprakelijk zijn voor schulden die een meerderjarig kind maakt.
Hier hoeven ouders, vanaf dat het kind 18 jaar oud is, niet meer voor op te draaien.
Ouders moeten voor hun kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen, totdat zij 18 jaar zijn. Maar als een kind meerderjarig wordt (18), houdt de financiele verplichting niet op. Ouders hebben voor hun kinderen van 18, 19 en 20 jaar een voortgezette onderhoudsplicht. Dit betekent dat zij de kosten van levensonderhoud en studie moeten betalen.
Voor minderjarige kinderen geldt het volgende. Hierbij ervan uitgaande dat de schulden zijn ontstaan uit onrechtmatige daad.

  • Voor schade toegebracht door een kind dat nog niet 14 jaar is, is degene die ouderlijk gezag uitoefent aansprakelijk.
  • Voor gedragingen van kinderen van 14 en 15 jaar oud, is degene die het ouderlijk gezag uitoefent aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet. Hierbij is het aan de ouder of voogd om aan te tonen dat hem geen verwijt treft dat hij de gedraging niet heeft belet. Naar mate het kind een groter gevaar oplevert behoren de ouders, binnen de grenzen van het aanvaardbare, hun maatregelen gericht op het voorkomen van nadeel te verscherpen.
  • Vanaf 16 jaar is het kind in de eerste plaats zelf aansprakelijk en de ouders pas in de tweede plaats, waarbij dan wel een eigen onrechtmatig of nalaten aan de ouder moet kunnen worden verweten. Opgemerkt zij dat een geestelijke- of lichamelijke tekortkoming op zich niet voldoende is om onder de aansprakelijkheid uit te komen.
  • Is de minderjarige zelf aansprakelijk, dan is in beginsel geen verhaal bij de ouders mogelijk. Hierop zijn evenwel uitzonderingen mogelijk totdat het kind 18 jaar is geworden.
  • Als het kind niet thuis woont zal de ouder minder snel een verwijt kunnen worden gemaakt, waarbij natuurlijk wel altijd voor een adequate WA-verzekering moet zijn gezorgd.
  • Als het kind verslaafd is, is het denk ik zaak om zoveel mogelijk beschermende maatregelen te nemen, zoals bijv. onder bewind stelling of curatele

Oproep van het FIOM: om mee te denken (en in later stadium te doen) 
op het gebied van informatie rondom de adoptie 
lees hier meer (worddocument) 

klik hier om digitaal het nieuwe magazine te lezen 

OPROEP PLAN ANGEL: research naar adoptie in
Colombia, Brazilië, Peru en Haïti
lees 
hier  meer

 

Cursus:van Stichting Adoptievoorzieningen: "zorgen voor getraumati-seerde adoptiekinderen"die begint op 23 april a.s. zijn er nog plaatsen vrij! 
Cursus Ouderpower: Balans Academy
Cursus Herstelverhaal: voor geadopteerden en ouders

                 

Go to top

Copyright © 2013 LOGA. Alle rechten voorbehouden.