Adoptieouders voelen zich (waarschijnlijk) meer verantwoordelijk voor hun kind dan ouders van biologisch eigen kinderen.

Vooral als hun kinderen hechtingsproblemen hebben gaan adoptieouders heel ver om hun kind te "helpen".
Vanaf het moment dat het als kind liegt, de puber die steelt, tot aan het moment dat hij/zij als volwassene op eigen benen moet leren staan, maar niet doet.
Door middel van Dialoog deel je de verantwoordelijkheid samen het 'kind'.
Het eindresultaat is misschien niet helemaal wat de ouders willen zien (vanuit hun perspectief), maar het is wel de eigen keuze van het 'kind'.
Voordeel is dat het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van geadopteerden hiermee meer kan groeien.
Korte weergave onderwerp dialoog en J. Boukes
Wat is een dialoog? 
De dialoog is naast de meest constructieve manier van communiceren tussen mensen, ook een aanzet tot wederzijdse bewustwording van de eigen- en elkaars ideeën, overtuigingen, meningen, waarden en normen.
De dialoog is een ontdekkingstocht naar grondmotieven, waardoor er een gezamenlijke en gedeelde visie en begrip kan ontstaan.
Voor de dialoog is een wezenlijk andere manier van luisteren noodzakelijk.
De dialoog en het dialooggericht communiceren zijn momenteel mondiaal veel in de belangstelling.
De voordelen van deze communicatievorm zijn dan ook groot.
De meeste andere communicatievormen werken vanuit het persoonlijke, vanuit ons "ik".
Dat ikken in conflict kunnen raken zien we maar al te vaak om ons heen, privé en daarbuiten.
De dialoog zoekt verbintenis, is onderzoekend van aard en doet een appèl op ons vermogen tot samenwerken.
Binnen adoptie, en daarmee samenhangende gezinsproblematiek, is veel vraag naar elkaar willen en kunnen begrijpen.
Met name tijdens de pubertijd, vroeg-adolescentie en het zelfstandig worden kunnen de spanningsvelden sterker worden vanuit ontwikkelingsperspectief van de jongeren en vanuit perspectief van de ouders.

De dialoog en een portie humor kunnen deze spanningvelden, mits er bereidheid is tussen de verschillende partijen, inzichtelijk maken.
Bij eenzijdige bereidheid tot de dialoog vanuit de kant van de ouders heeft dialooggericht communiceren uiteindelijk hetzelfde effect.
De dialoog zoekt verbintenis vanuit de tegenstellingen en is constructief.
Niemand heeft De Wijsheid in pacht, maar we kunnen wel ons uiterste best doen elkaar beter te begrijpen.
Vaak ontstaat vanuit die intentie de mogelijkheid zaken anders te zien dan voorheen, er ontstaat ruimte voor nieuw denken, voor alle partijen.

Joop Boukes is procesbegeleider in een orthopedagogisch zorgcentrum voor gedragsgestoorde jongeren (leeftijd 14-18 jaar) met een licht verstandelijke handicap.
Daarnaast is hij trainer/docent adolescentie, adolescentiepathologie, jeugdhulpverlening en dialooggericht communiceren aan een HBO psychosociale opleiding en geeft hij training en onderricht in de dialoog vanuit zijn eigen trainingsburo joopboukes.nl.
Verder is hij sinds kort verbonden aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de dialoog op het gevoel van eigenwaarde bij jongeren met gedragsstoornissen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Ga naar boven